Váš partner v poradenstve, inžinieringu a manažmente projektov

 • effectivity
 • mission
 • capability
 • competence

Spoločnosť e.mcc energy s.r.o. od svojho založenia (pôvodne ako Fichtner Energy s.r.o.) pôsobí v oblasti poradenských a inžinierskych činností nielen na území Slovenska, ale aj v blízkom či vzdialenom zahraničí. Profesijná zostava, pracovné skúsenosti a osobnostné danosti členov nášho tímu boli a sú ocenené a rešpektované zákazníkmi z odvetví energetiky, teplárenstva, zhodnocovania odpadov a obnoviteľných zdrojov. Sme otvorení výzvam a sme pripravení naďalej poskytovať kvalitné služby.

Aktuálne realizované projekty

 • Rôzne štúdie – optimalizácia stanice DH

 • Zvolenska Teplarenska a.s., Zvolen

 • Bukoza Vranov nad Topľou

Rôzne štúdie – optimalizácia stanice DH – Zákazník nezverejnený


Rozsah služieb: Spracovanie dvoch štúdií týkajúcich sa optimalizácie zdrojov v dôsledku zostarnutia zariadenia a nevhodnej zmesi palív (uhlie, HFO, biomasa, NG).


Odborníci spoločnosti sú zodpovední za výkon a koordináciu nasledujúceho rozsahu služieb:


Štúdia A.

 • Vývoj novej koncepcie teplárne založenej na báze plynových motorov, ktorá zohľadňuje odberovú krivku analyzovanú v počiatočnej fáze projektu

Štúdia B.

 • Posúdenie rekonštrukcie kotla (uhoľného) – formou výmeny horákov na zemný plyn
 • Tepelný výpočet spaľovacej komory
 • Posúdenie a schválenie charakteristík nových horákov

Stavebný dozor, úloha inžiniera FIDIC pre projekt vo Zvolenskej Teplárenskej a.s., Zvolen


Rozsah služieb: Poskytovanie činností v oblasti engineeringu a dohľadu v rozsahu podmienok FIDIC White Book (FWB) pre projekt klienta zameraného na nahradenie existujúcich uhoľných zariadení teplárne, ktoré prestali spĺňať emisné limity zariadeniami s využitím spaľovania drevnej biomasy a ktoré budú obsahovať nové kompletné zariadenie vrátane rehabilitačných prác na rekonštrukcii existujúcich budov a inštalácií, dodávky a inštalácie kotlov na biomasu a zemný plyn.


Odborníci spoločnosti sú zodpovední za vykonávanie činností definovaných FWB vrátane, ale nie výlučne:


 • Preskúmanie návrhu dodávateľa z jeho súladu s dokumentáciou o verejnej súťaži vypracovanou v predchádzajúcich etapách projektu
 • Koordinácia a dohľad nad činnosťami na mieste stavby
 • Dohľad nad plánovaním a vykonávaním plnenia Dodávateľa
 • Podávanie správ Klientovi a príslušným finančným inštitúciám
 • Monitorovanie denného pokroku na mieste aj mimo nich
 • Podpora klienta pre povoľovanie procesu v rôznych fázach projektu
 • Ďalšie činnosti, ktoré vyplynú z vývoja projektu v rámci úlohy inžiniera, ako sa vymedzuje v zmluve

Bukoza Vranov nad Topľou


Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu: „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera /testlineru/ - Bukoza Vranov nad Topľou

Rozsah služieb: Zabezpečenie a koordinácia inžinierskych činností vedúcich k vypracovaniu realizačnej dokumentácie stavby, technológie, SKR a elektročasti na projekt výstavby papierenského stroja v areáli Bukoza a.s.


Odborníci spoločnosti sú zodpovední za výkon činnosti pri spracovaní nasledujúcich stupňov dokumentácie:

 • Projekt pre stavebné povolenie – zmena stavby pred dokončením
 • Realizačný projekt
 • As built dokumentácia opcia
Všetky referencie