Váš partner v poradenstve, inžinieringu a manažmente projektov

 • effectivity
 • mission
 • capability
 • competence

Spoločnosť e.mcc energy s.r.o. od svojho založenia (pôvodne ako Fichtner Energy s.r.o.) pôsobí v oblasti poradenských a inžinierskych činností nielen na území Slovenska, ale aj v blízkom či vzdialenom zahraničí. Profesijná zostava, pracovné skúsenosti a osobnostné danosti členov nášho tímu boli a sú ocenené a rešpektované zákazníkmi z odvetví energetiky, teplárenstva, zhodnocovania odpadov a obnoviteľných zdrojov. Sme otvorení výzvam a sme pripravení naďalej poskytovať kvalitné služby.

Aktuálne realizované projekty

 • Projekt Žeran 3 x 130 MWt HV kotle

 • Mondi Štětí a.s.

 • Spaľovňa odpadov Kosit a.s., Košice

Poskytovanie inžinierskych aktivít pre projekt Žeran 3 x 130 MWt HV kotle


Rozsah služieb: Výkon a koordinácia inžinierskych činností pre etapu základného a detailného návrhu


Odborníci spoločnosti sú zodpovední za výkon a koordináciu nasledujúceho rozsahu služieb:


A. Inžinierske služby

 • Základný projekt
 • Nákupná špecifikácia zariadenia / komponentov / technická špecifikácia a podporné služby vo väzbe s technickým hodnotením ponúk dodávateľov
 • Realizačný projekt
 • Výrobná dokumentácia
 • Dokumentácia skutočnej realizácie
 • 3D model

B. Dozorné činnosti

 • Služby, ktoré súvisia s výrobou, montážou, riadením a uvedením do prevádzky kotlov s ich pomocnými zariadeniami.

Uvedený rozsah činností bude zahŕňať tri horúcovodné kotly, ktoré sa budú používať ako špičkové zdroje počas zimnej sezóny a / alebo záložné rezervy pre mestskú vykurovaciu sieť mesta Varšava. Ich uvedenie do prevádzky je naplánované v priebehu roka 2019.

Vypracovanie návrhu projektu prefukovania parných potrubí zariadenia Mondi Štětí a.s., Česká republika


Rozsah služieb: Zabezpečenie a koordinácia inžinierskych činností vrátane vypracovania návrhu provizórneho potrubia pre prefukovanie rôznych potrubných systémov v rámci projektu ECOFLEX


Odborníci spoločnosti sú zodpovední za výkon činnosti a spracovanie nasledujúcich dokumentov a služieb:


A. Koncepčný návrh postupov a parametrov prefukov

 • Hodnotenie zdrojov pary
 • Návrh parametrov pary
 • Návrh dočasných potrubí vrátane príslušenstva

B. Detailný návrh prefukovania

 • Vypracovanie detailnej projektovej dokumentácie provizórnych/dočasných zariadení (potrubia, podpery, ventily atď.)
 • Vypracovanie technického popisu (technickej správy) k projektu prefukovania

C. Dozorné služby

 • Dozor projektanta počas montáže provizórneho zariadenia
 • Autorský dozor počas vykonávania prefukov a jeho vyhodnotenie
 • Spaľovňa odpadov Kosit a.s., Košice


  Rozsah služieb: Owner´s Engineer/Inžinier zákazníka

  • Analýza a hodnotenie príčin incidentu na parnej turbíne a budove strojovne, spracovanie analytickej správy z hodnotenia ako podklad pre arbitráž s pôvodným dodávateľom technológie rekonštruovanej linky č. 2
  • Technický dozor pri rekonštrukcii zariadenia linky poškodeného pri havárii – dozor pri montáži a uvedení do prevádzky, hodnotenie výsledkov garančného merania, podpora zákazníka pri riadení odstraňovania závad a nedorobkov
  • Analýza existujúceho zariadenia kotla linky č.1, príprava technickej špecifikácie pre tender na retrofit kotla linky č.1
  • Spracovanie technickej analýzy rozšírenia linky č. 1 – energetické využitie tepla/pary z kotla linky č.1, spracovanie technickej špecifikácie pre tender na dodávku zariadení energetického využitia vyrábanej pary – technologická aj I&C a elektro časť, podpora zákazníka v ponukovej etape
  • Spracovanie pokladov pre optimalizáciu prevádzky kotla linky č.2, analýza a úprava vybraných regulačných obvodov a funkčných skupín
  Všetky referencie