PORADENSKÉ SLUŽBY

Technické a projektové poradenstvo vo všetkých fázach životnosti projektu je jedným z hlavných pilierov činností našej spoločnosti. Aktívna účasť v medzinárodných projektových tímoch, v tímoch malých aj veľkých projektov dáva zákazníkom dôveru k získaniu pridanej hodnoty poskytovaných poradenských a konzultačných činností.


 • 1. Technické poradenstvo

  • Popis súčasného stavu zariadenia
  • Hodnotenie prevádzkových výkonov/režimov
  • Hodnotenie režimu údržby
  • Analýzy zvyškovej životnosti
  • Hodnotenie nákladov na údržbu
  • Analýza súčasných/navrhovaných O&M zmlúv z technického hľadiska

  2. Due diligence

  • Popis lokality a zariadenia na nej umiestneného
  • Prevádzkové údaje a výkonnosť zariadenia
  • O & M zvyklosti
  • Životnosť systémov a prvkov
  • Hodnotenie zmlúv, povolení a licencií
  • SWOT analýza
 • 3. Príprava a vyhodnotenie štúdií uskutočniteľnosti

  • Zhromažďovanie údajov / Zdroje informácií
  • Identifikácia a výber navrhovaného miesta pre inštaláciu
  • Konštrukčné parametre a hodnotenie dostupných alternatív
  • Odôvodnenie a opis navrhovaných alternatív
  • Technické a ekonomické hľadiská
  • Hospodárske a finančné hodnotenie
  • Zamestnanci Plánovanie prevádzky jednotky

4. Owner´s Engineering / Inžinier Zákazníka

Ako vlastný inžinier/Inžinier Zákazníka e.mcc energy podporuje zákazníka už v čase počiatočných rokovaní o všetkých zmluvách a činnostiach (projektový manažment, dohľad nad výstavbou a uvedením do prevádzky, monitorovanie preberacích skúšok) až po finančné uzavretie projektu. Po dokončení výstavby e.mcc poskytuje Zákazníkovi technickú podporu počas bežiacej záručnej lehoty.


Prostredníctvom technických skúseností a odborných znalostí personálu e.mcc môže Zákazník očakávať, že dosiahne svoj hlavný cieľ: znížiť celkové náklady a čas realizácie projektu bez obetovania kvality a vysokej výkonnosti vo všetkých fázach projektu, ktorého úspech bude posudzovaný na základe výsledkov.